കുന്തീപുത്രരോടുസക്തചിത്തനായ

താളം: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
കുന്തീപുത്രരോടുസക്തചിത്തനായ മാധവന്റെ
ചിന്തയിന്നിതിന്നു ചേർന്നതല്ല നിർണ്ണയം
 
എന്തിനങ്ങു പോയിടുന്നു സാദ്ധ്യമാകയില്ല വേളി
ഹന്ത സീരപാണിയെ ചതിക്കുമേ ഹരി
 
മുൻപിലസ്സുഭദ്രയെ നിനക്കിതെന്നു വെച്ചിരുന്ന-
തുമ്പർക്കോന്റെ പുത്രനോടു ചേർത്തതില്ലയോ?