ഭാഗിനേയ വത്സ

താളം: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
ഭാഗിനേയ വത്സ, കേൾക്ക ഭാഷിതം മദീയമിന്നു
ഭാഗധേയവാരിധേ, ഭവിയ്ക്ക തേ ശുഭം
 
ദ്വാരകാപുരിയ്ക്കു വേളിചെയ്‌വതിന്നു പോക നല്ലു
കൗരവേന്ദ്ര, താമസമിതിങ്കലാവതോ?