മുന്നമീവിധം പലരോടും

താളം: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
മുന്നമീവിധം പലരോടും രുഷാ ജന്യമേറ്റൊരുനാളിലും കൃപാ-
ദൈന്യമൽപ്പമെൻദോസ്സുകൾക്കഹോ വന്നതില്ല ചൊല്ലാരിതെന്നതും