ഭൂരിവിക്രമ ഞാൻ ഘടോൽക്കചൻ

താളം: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
ഭൂരിവിക്രമ, ഞാൻ ഘടോൽക്കചൻ
മാരുതിസുതൻ രാക്ഷസേശ്വരൻ
 
വീരനാമഭിമന്യുവിപ്പുമാൻ നേരുചൊൽക നീ ആരിതെന്നതും?