ഇണ്ടലെന്നിയേ നിന്റെ

താളം: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
ഇണ്ടലെന്നിയേ നിന്റെ വീക്ഷണം
കൊണ്ടു സോദരാ! മോദമെത്രയും
 
ഉണ്ടു വേളിയദ്ദ്വാരകാപുരേ കണ്ടുകൊൾവതിന്നും ഗമിക്കണം