പാർത്ഥിവഹതക

താളം: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
പാർത്ഥിവഹതക! നിൻ ധൂർത്തുകൾ തീർത്തിരാവാൻ
പേർത്തുമാർത്തു പരപോർത്തലത്തിലിഹ ചീർത്ത നിന്ദകൾ
 
തവ മിടുക്കും ദ്രുതമടക്കും സുഖമൊടുക്കും