ധീരനെങ്കിലോ നിൽക്ക നമ്മൊടു

രാഗം: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
യുദ്ധേ പരാത്ഭുതമത്യുഗ്രവീര്യം
ഭീഷ്മാദിസംയുക്തമാത്മീയതാതം
ജ്ഞാത്വാ മഹാരോഷദുർലക്ഷ്യമാണോ
ഗത്വാഹ പാർത്ഥാത്മജാൻ ലക്ഷണാഖ്യഃ
 
ധീരനെങ്കിലോ നിൽക്ക നമ്മൊടു പോരിനിന്നതിമൂഢരേ
വൈരിഭൂരി തമോഭാരത്തിനു സൂരനെന്നു ധരിക്ക മാം
 
അരിയകരിവരനികരമുരുതരരവമൊടുരതരമതിരുഷാ
വരികിലൊരു ദരമരികിലമരുമോ ഹരിവരന്നതു കരുതുവിൻ