മൂഢരാം തവ താതനാദികൾ

രാഗം: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
മൂഢരാം തവ താതനാദികൾ പേടിയോ ഗമിച്ചപോ-
ലാടൽ വരുവതിനിപ്പുറം നൃപകീട! പോകെട കശ്മലാ!
 
പടുതതടയുമൊരിടിയുമടിമലർ-
ഝടിതി തൊഴുതിടുമടികളാൽ
 
ഉടലു കടുകിനൊടിടൽപെടും
പടതുടരുകിൽ കുടിലാശയാ!