ചണ്ഡബാഹുദണ്ഡകലിത

താളം: 
ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ചണ്ഡബാഹുദണ്ഡകലിത മണ്ഡലാഗ്ര പതനദലിത-
മുണ്ഡരായി വീഴുമവനിമണ്ഡലേ ദൃഢം

അർത്ഥം: 

എന്റെ ശക്തമായ ദണ്ഡമേറ്റ് നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ വീഴും.