മൃത്യുകാലത്തു ചൊല്ലുന്ന

താളം: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
മൃത്യുകാലത്തു ചൊല്ലുന്ന വാക്കുകൾക്കുത്തരം
ഗദകൊണ്ടറിഞ്ഞാലും
അർത്ഥം: 
മരണം അടുത്ത കാലത്ത് പറയുന്ന വാക്കുകൾക്ക് ഉത്തരം തരുന്നത് ഗദ ആയിരിക്കും. (എനിക്കധികമൊന്നും പറയാനില്ല, എന്റെ ഗദ അതിനുത്തരം പറയും.)