നാടുവിട്ടിഹ നാണവുംകൂടാതെ

താളം: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
നാടുവിട്ടിഹ നാണവുംകൂടാതെ
കാടുവാഴുന്ന ശൂരനല്ലോ നീ
അർത്ഥം: 
നാടും വീടും നഷ്ടപ്പെട്ട് നാണമില്ലാതെ കാട്ടിൽ വസിയ്ക്കുന്ന ധൈര്യവാനല്ലേ നീ?