ശങ്കവെടിഞ്ഞിഹ ഭൂപതികുലമൊരു

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ശങ്കവെടിഞ്ഞിഹ ഭൂപതികുലമൊരു
ശൃംഖലകൊണ്ടു തളച്ചതി സഹസാ
ഹുംകൃതിയാൽ മരുവീടും മമ യമ-
കിങ്കരവരരെയുമില്ലൊരുഭീതി.