ശിഷ്ടരതാകിയ ഭൂപതിവരരെ

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ശിഷ്ടരതാകിയ ഭൂപതിവരരെ
കെട്ടുപിണച്ചിഹ കാരാഗൃഹമതി-
ലിട്ടുവലയ്ക്കും നിന്നുടലാശു ത-
കർത്തീടുവൻ മമ മുഷ്ടികളാലേ.