ആകുലമെല്ലാമൊഴിഞ്ഞീടുവാന്‍

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

രണ്ടാമന്‍:
ആകുലമെല്ലാമൊഴിഞ്ഞീടുവാന്‍ മഖം
ലോകൈക വന്ദ്യ മഹാമുനി കല്പിതം