ബന്ധമില്ലാതെന്തു ചൊല്ലുന്നു

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ഒന്നാമന്‍:
ബന്ധമില്ലാതെന്തു ചൊല്ലുന്നു കേവലം !
യുദ്ധം ജയിച്ചവര്‍ക്കെന്തഹോ! വ്യാകുലം?