എത്രവിചിത്രം ചരിത്രമിദം

താളം: 
ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
കേട്ടിട്ടത്യന്തം കൗതൂഹലം
എന്നാൽ മടിയാതെ പോക യാദവപുരേ
പാകശാസന! സുന്ദര!  കേട്ടാലും 
സ്വർഗ്ഗവിലാസിനി  വർഗ്ഗമശേഷവും
നിർഗമനം ചെയ്യേണം മഹേന്ദ്ര!
ഭദ്രയെ കാണുമ്പോൾ  നിർണ്ണയം  ഞങ്ങടെ
ഗർവം ശമിക്കും ദൃഢം  മഹാത്മൻ!
പാണ്ഡുതനയനായ യതിവര വേഷത്തെ
കാണുമ്പോൾ നാണിച്ചീടും മഹാത്മൻ!
സാദരം നാമവരെ  പരിപാലിച്ചു
വേളികഴിപ്പിക്കേണം  മഹേന്ദ്ര!
വട്ടം  വഴിപോലെ കൂട്ടണം ഞങ്ങൾക്കു
വാട്ടം വരാത്തവണ്ണം മഹേന്ദ്ര!
ഞെട്ടണം കാണും ജനങ്ങളശേഷവും
പുഷ്ടിവരുത്തീടേണം നികാമം