രാജവര നീതിജലധേ

ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
രാജവര! നീതിജലധേ! രജനികര 
തുല്യമുഖ കേൾക്ക സുമതേ! വീരവര!
 
ചാരുതര രൂപ ജയ സാഹസമിതരുതേ
ആര്യ തവ പാദമിഹ വന്ദേ മുസലധര
ആര്യ തവ പാദമിഹ വന്ദേ