യാദവശിഖാമണേ സോദരമഹാത്മൻ

ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
യാദവശിഖാമണേ സോദരമഹാത്മൻ
അഗ്രജ! വൃകോദര സോദരൻ തന്നുടെ
 
വീര്യഭുജസാരങ്ങൾ കാൺക കാൺക
വപ്രങ്ങളിൽ കഠിനമസ്ത്രം തറച്ചു ബത
 
ക്ഷിപ്രം വിറച്ചു വിലസീടുന്നു കാൺക
യുദ്ധാജിരത്തിങ്കലെങ്ങുമില്ലാ വിഭോ!
 
യോദ്ധാക്കൾ തങ്ങടെ രുധിരാലേശം
നമ്മുടെ ജനങ്ങളെ സ്നേഹവും കാൺക നീ
തുംഗബലമവനുടെ യുദ്ധമതിസുഭഗം