അത്രയുമതെല്ലെടോ ചിത്രമിതു മാധവ

ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
അത്രയുമതെല്ലെടോ ചിത്രമിതു മാധവ
കരിതുരഗരോമങ്ങൾ കൃത്തമാക്കി
 
സമരഭുവി സർവ്വദാ വീണിതാ കിടക്കുന്നു
എത്രയും നമ്മുടയ പാർത്ഥനതിവീരൻ
അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

ഇവിടെ ബലരാമനും ശ്രീകൃഷ്ണനും കൂടെ അഷ്ടകലാശം പതിവുണ്ട്. ഇത് ചിട്ടപ്പെടുത്തിയത് പദ്മഭൂഷൺ കലാമണ്ഡലം രാമൻ കുട്ടി നായരാണ്.