രാമ മനോഹര ഭീമഗുണാലയ

രാഗം: 
ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
രാമ മനോഹര ഭീമഗുണാലയ
രാജീവായതലോചന വന്ദേ
 
വന്ദേ മാധവ! നിൻപദയുഗളം
ജയതം സുമധുര ചാരുശരീര