ദൂതസ്യ വാക്യമപി നാരദവാചമേവം

രാഗം: 
താളം: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
ദൂതസ്യ വാക്യമപി നാരദവാചമേവം
ശ്രുത്വാബലേന ബലിനാ ച സഹോദ്ധവേന
ആമന്ത്ര്യ കാര്യമഖിലം ജഗദേകനാഥഃ
ശ്രീനാരദഞ്ച നൃപദൂതമവോചദേവം
അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

അഭിനയശ്ലോകം