നിങ്ങളെ പിടിച്ചെടുത്തു

താളം: 
ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
നിങ്ങളെ പിടിച്ചെടുത്തു കൊണ്ടുപോവനിവിടെനിന്നു
സംഗരത്തിനായെനിയ്ക്കു പാത്രമല്ലെടാ