നീയയച്ച ശൂലമാശു

താളം: 
ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
നീയയച്ച ശൂലമാശു ഖണ്ഡയാമി സായകേന
മായയാൽ മറഞ്ഞുപോകയില്ല ഞാനെടാ