രംഗം 12 ബ്രാഹ്മണഗൃഹം

ആട്ടക്കഥ: 

മുൻപ് കാണിച്ച രംഗങ്ങൾ ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഒൻപതാം രംഗമല്ല. അതിലും കൂടും. പക്ഷെ ഒഴിവാക്കിയ രംഗങ്ങളെ എണ്ണത്തിൽ പെടുത്താത്തതിനാൽ ഇത് ഒൻപതാം രംഗമായി.  ഈ രംഗത്തിൽ വിഷ്ണുലോകത്തുനിന്നും കൊണ്ടുവന്ന പത്ത് ബ്രാഹ്മണകുമാരന്മാരേയും കൃഷ്ണാർജ്ജുനന്മാർ ബ്രാഹ്മണഗൃഹത്തിൽ എത്തിച്ച് ബ്രാഹ്മണനും പത്നിക്കും നൽകുന്നു. അവർ കൃഷ്ണാർജ്ജുനന്മാരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. മംഗളം ഭവിക്കുന്നു.