ബാലി

ബാലി (ചുവന്ന താടി)

Malayalam

പംക്തികണ്ഠ രക്ഷസേന്ദ്ര പാകവൈരിതന്നെ

Malayalam
പംക്തികണ്ഠ രക്ഷസേന്ദ്ര പാകവൈരിതന്നെ
ബന്ധിച്ച സമര്‍ത്ഥന്‍ തന്റെ താതനോ നീ?
 
കൈലാസമെടുത്തുനിജ പാണികളില്‍ പല
ലീലാവിനോദങ്ങള്‍ ചെയ്ത വീരനോ നീ?
 
എന്തിനിഹ നമ്മുടയ ലാംഗുലത്തിൽ വന്നു
ഹന്ത ! പറഞ്ഞീടുക നീ കാര്യമെല്ലാം.
 
കഷ്ടമൊരു കപിയുടെ പൃഷ്ടഭാഗം തന്നില്‍
ഇഷ്ടമുണ്ടോ വസിക്കുവാനെന്തിതേവം?
 
അഷ്ടദിക്ക്പാലന്മാർ നിന്റെ അട്ടഹാസം കേട്ടാൽ
ഞെട്ടുമെന്നു ചിലർ ചൊല്ലിക്കേട്ടു ഞാനും.
 

അംഭോധിതന്നുടയ ഗാംഭീര്യമോര്‍ത്തു മമ

Malayalam
ശ്രുത്വാ മിത്രാത്മജോക്തിം പവനസുഗതഗിരം ചാപി നിശ്ചിത്യ കൃത്യം
ഗത്വാ പൂർവാംബുരാശിം കൃതനിയതമഹാതർപ്പണോ ദക്ഷിണാബ്ധൗ
സ്നാത്വാ ഭക്ത്യാ യഥാവത് സ്ഥിരതരമനസാ തർപ്പയൻ കല്പമന്ത്രൈർ-
ദൃഷ്ട്വാ ഗാംഭീര്യമംഭോനിധിഗതമകരോദുത്ഥിതാത്മാ സ ചിന്താം

കേൾപ്പനിഹ നിങ്ങളധുനാ മമ മൊഴികൾ

Malayalam
തല്‍ക്കാലേ ചക്രവര്‍ത്തീ കപിതതിഷു ചതു: സിന്ധുസന്ധ്യാവിധായീ
വിക്രീഡന്‍ കന്ദുകാദ്യൈരിവ ധരണിധരൈ: സപ്തസാലപ്രഹാരീ
കിഷ്കിന്ധായാം സ ബാലീ സസുഖമധിവസന്‍ വിക്രമീ ശക്രസൂനുഃ
സുഗ്രീവാദ്യാന്‍ കപീന്ദ്രാനവദദഭിനവാംഭോദഗംഭീര വാചാ

 

ശ്രീവത്സവത്സരാമ ശ്രീനാരായണ

Malayalam
ശ്രീവത്സവത്സരാമ ശ്രീനാരായണ
ഗോവിന്ദ മുക്തിം ദേഹി

ഏവം പറഞ്ഞു ഭഗവാനൊടു ചേർന്നു ബാലീ
താവൽ ശരം പരിഹരിച്ചു തതസ്തദീയം
കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു വിധിനാ കപിഭിസ്തദാനീം
സന്മാനസൻ രവിസുതൻ പുരമേത്യവാണൂ

 

ബാലിവധം സമാപ്തം

ബാധിതസ്യസായകേന ശ്രീരാമചന്ദ്ര

Malayalam

താരയാം വാനരസ്ത്രീ ഏവമങ്ങേകുമപ്പോൾ
ഘോരമാം സായകത്താൽ ദീനനായ് ബാലിതാനും
ചാരുവാം വില്ലുമായിമുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന രാമം
വീരനാമിന്ദ്രസൂനു ചൊല്ലിനാന്മോദമോടെ

 

(രാമനോട്)
ബാധിതസ്യസായകേന ശ്രീരാമചന്ദ്ര
അയി മമ മൊഴി കേള്‍ക്ക

 

കൊല്ലുവതിനര്‍ഹനായോരെന്നെയിവിടെ
കല്യ നീ കൊന്നതുചിതം ശ്രീരാമചന്ദ്രാ

 

അംഗദനും താരതാനും നിരാരാധരരായി
നിന്‍ കരുണതന്നെ വേണം ശ്രീരാമചന്ദ്ര

ഭരതലക്ഷ്മണരെപ്പോലെ കണ്ടുകൊള്ളണം
സുഗ്രീവമംഗദം കപിം

രാഘവ നരപതേ ശൃണു മമ വചനം

Malayalam
അന്യോന്യം തുല്യവീര്യൗ സുരവരതനയൗ ഘോരമായ് ചെയ്തു യുദ്ധം
അന്നേരം സൂര്യസൂനു രണമതിലധികം ദീനനായ് നോക്കി രാമം
ധന്യോസൗ രാജരത്നം കപിവരഹൃദയേ താഡയാമാസ ബാണം
നന്നായേറ്റിന്ദ്രസൂനു വിരവൊടു നിഹതൻ ചൊല്ലിന്നാൻ രാമമേവം
രാഘവ നരപതേ ശൃണു മമ വചനം
 
എന്നെ നേരിട്ടു കൊല്ലുവാന്‍ പണിയായി
നാന്നായൊളിച്ചു ചതി ചെയ്തതു ചേരാ
 
നേരിട്ടു നിന്നു മമ പോർ ചെയ്തുവെങ്കിലോ
വീര ഇതിന്നു മുമ്പിൽ കൊല്ലുമല്ലോ ഞാൻ
 
നല്ലോർ ദശരഥനു സൂനുവായ് വന്നു ഭവാൻ

ഘോരമർക്കട താഡനാലതി

Malayalam
മത്തമാതംഗയാനാ താരയാം മാനിനീ സാ
ചിത്തതാരിങ്കലത്തൽ പൂണ്ടു ദേഹം പുണർന്നു
ഇത്തരം സോദരന്റെ മത്തമാം വാക്കുകേട്ടി-
ട്ടെത്തിനാൻ മാർഗ്ഗമദ്ധ്യേ ചൊല്ലിയേവം സ ബാലി

 
ഘോരമർക്കട താഡനാലതി ദീനനായ് നടകൊണ്ട നീ
പോരിനായിഹ നേരിടുന്നതു ചേരുമെന്നതു ചൊല്ലലാം
 
വീരരായവരാരുമേ മമ നേരെനിന്നു മദത്തൊടും
പോരിനേറ്റഭിമാനമോടഥ ജീവനോടെ വസിച്ചിടാ
 
കോടിവജ്രസമാനമാകിയൊരെന്നുടെ നഖകോടിയാൽ
ആടൽ തീർന്നിഹ നിന്റെ നെഞ്ചു പിളർന്നുകാലനുനൽകുവൻ
 

ചിത്രതരാകാരേ താരേ

Malayalam
ചിത്രതരാകാരേ താരേ ദുഗ്ദ്ധസാഗരമഥനേ
തത്ര ദേവാസുരരെല്ലാം ശക്തരല്ലാതായശേഷം
 
വാസുകിതൻ ബാലധിയും ഭാസുരമാം ശീർഷാളിയും
ആശുമെല്ലെപ്പിടിച്ചു മഥനം ചെയ്തഹന്തയോടും
 
നാരായണനേയുമയേ പാരം തോഷിപ്പിച്ചു നന്നായ്
താരേ നിന്നെക്കൊണ്ടുപോന്ന വീരനല്ലോ ഞാനാകുന്നു
 
രാമനെശ്ശങ്കിക്കവേണ്ട ഭീമനൃപഗുണാകാരൻ
കോമളാകാരൻ പാപത്തെ കിമപി ചെയ്കയില്ലേതും
 
സുഗ്രീവൻ വിളിക്കുന്നവൻ വിഗ്രീവനവനാം തന്നെ
വ്യഗ്രനായോടുമല്ലായ്കിൽ അഗ്രേ എന്നെ കാണുന്നേരം
 

Pages