സൈരന്ധ്രി

സൈരന്ധ്രി (സ്ത്രീ വേഷം)

Malayalam

അക്ഷംകൊണ്ടൊന്നെറിഞ്ഞാൻ നൃപതി

Malayalam
അക്ഷംകൊണ്ടൊന്നെറിഞ്ഞാൻ നൃപതി കുപിതനായ് തൽക്ഷണേ ധർമ്മസൂനും
‘കഷ്ടം! സന്യാസിരക്തം വിഴുകിലശുഭ’മെന്നാശു ചൊല്ലിത്തദാനീം
നെറ്റീന്നിറ്റിറ്റുവീഴും രുധിരമതു ജവാലുത്തരീയത്തിലേറ്റാൾ
കറ്റക്കാർകൂന്തലാൾ ചൂടിന മകുടമഹാരത്നമാം യാജ്ഞസേനീ.

വല്ലഭാ ശൃണു വചനം

Malayalam

ഇതി ഭർത്തൃസമത്വകല്പനം
വചനംതസ്യ നിശമ്യ ദുർമ്മനാഃ .
ദ്രുപദസ്യ സുതാ കിരീടിനം
പതിമാസാദ്യ ജഗാദ സാദരം.
പല്ലവി
വല്ലഭ! ശൃണു വചനം വാസവസൂനോ!
മല്ലീസായകസുന്ദരാ!
അനുപല്ലവി
വില്ലാളിപ്രവരന്മാരെല്ലാപേരും ചൂടും
നല്ലരത്നമേ ! വീരാ! കല്യാണഗുണസിന്ധോ!
ചരണം 1
മല്ലാരിയുടെ ബന്ധുക്കൾ, പാണ്ഡവർ നിങ്ങൾ
വല്ലഭയാകുമെന്നൊടും അല്ലും പകലുമന്യൻ
ചൊല്ലും വേലകൾ ചെയ്തു
അല്ലലോടു വാഴുവാനല്ലോ സംഗതി ഹാ! ഹാ!
ചരണം 2
ധാർത്തരാഷ്ട്രനും സേനയും ഗോഗ്രഹംചെയ്തവാർത്ത
കേട്ടതികോപേന ധൂർത്തനുത്തരൻ നാരീസാർദ്ധം കേൾക്കവേ ചൊന്ന-

പങ്കജ ലോചന

Malayalam

പങ്കജലോചന! ജിഷ്ണു സഹോദര!
സങ്കടമെല്ലാം തീർപ്പതിനിനിയും
നിൻ കരുണാ മമ ശരണം തവ പദ-
പങ്കജമിത വന്ദേ ശുഭമൂർത്തേ!
നാഥകൃപാലയ! പരിപാലയ മാം.

ഹാ ഹാ മഹാരാജ കേൾക്ക

Malayalam

ശ്ലോകം
തൃഷ്ണാവൈഫല്യശല്യപ്രദലിതമനസസ്തസ്യ പാദപ്രഹാരൈഃ
കൃഷ്ണാ വക്ത്രാന്തവാന്തക്ഷതഭവപുനരുക്താധശ്രീരനന്താം
ചിന്താമന്തർവ്വഹന്തീ മുഹുരപി ച പതന്തീ രുദന്തീ നിതാന്തം
കുന്തീപുത്രാദിപൂർണ്ണേ സദസി നരപതിം പാർഷതീ സാ ബഭാഷേ
പല്ലവി
ഹാ ഹാ! മഹാരാജ! കേൾക്ക ഹേ വീരാ!
ഹാ ഹാ! ഭവാനെന്റെ ഭാഷിതം.
അനുപല്ലവി
പാഹിം മാം പാഹി മാം കീചകനുടെ
സാഹസംകൊണ്ടു വലഞ്ഞൂ ഞാൻ
ചരണം 1
നിന്നുടെ വല്ലഭ ചൊൽകയാലവൻ-
തന്നുടെ മന്ദിരം തന്നിൽ ഞാൻ
ചെന്നു മധു കൊണ്ടുപോരുവാനപ്പോൾ
വന്നു പിടിപ്പതിനന്തികേ.
ചരണം 2

കാന്താ കൃപാലോ

Malayalam

ശ്ലോകം
ഇത്ഥം തേനാനുനീതാ മുഹുരപി കുഹനാ മസ്കരീന്ദ്രേണ ഭർത്രാ
ചിത്തേ പാദപ്രഹാരം കദനകലുഷിതേ സൂതസൂനോഃ സ്മരന്തീ
പാകസ്ഥാനേ ശയാനം പവനസുതമുപേത്യാഥ ദീനാ നിശായാം
ശോകോദ്യത് ബാഷ്പപൂരസ്നപിതതനുലതാ പാർഷതീ സാ രുരോദ

സൂതകുലാധമ നിന്നൊടിദാനീം

Malayalam
സൂതകുലാധമ നിന്നൊടിദാനീം
ചോദിക്കുന്നു സുദേഷ്ണാ ഭഗിനീ
കാദംബരി തരികെന്നു മുദാ നീ
കനിവിനൊടതു തന്നിടേണമധുനാ
അരുതരുതനുചിതവചനം കുമതേ
ഹന്ത ഹന്ത വെറുതേ കുമതേ

ക്ഷോണീന്ദ്രപത്നിയുടെ വാണീം

Malayalam

ചരണം1
ക്ഷോണീന്ദ്രപത്നിയുടെ വാണീം നിശമ്യ പുന-
രേണീവിലോചന നടുങ്ങി
മിഴിയിണകലങ്ങീ- വിവശതയില്‍ മുങ്ങീ
പലതടവുമതിനു പുനരവളൊടു പറഞ്ഞളവു
പരുഷമൊഴി കേട്ടുടനടങ്ങീ

ചരണം2
ദാസ്യം സമസ്തജനഹാസ്യം നിനച്ചു നിജ-
മാസ്യം നമിച്ചു പുനരേഷാ
വിജിതസുരയോഷാ- വിഗതപരിതോഷാ
 ശ്രമസലില ബഹുലതര നയനജലമതിലുടനെ
 മുഴുകിബത മലിനതരവേഷാ

ചരണം3
ഗാത്രം വിറച്ചതതിമാത്രം കരത്തിലഥ
പാത്രം ധരിച്ചവിടെ നിന്നൂ
പരിചൊടു നടന്നൂ- പഥി കിമപി നിന്നൂ
ഹരിണരിപുവരസഹിത ദരിയിലിഹ പോകുമൊരു
ഹരിണിയിയുടെ വിവശത കലര്‍ന്നൂ
 

സാദരം നീ

Malayalam

പല്ലവി:
സാദരം നീ ചൊന്നോരുമൊഴിയിതു
സാധുവല്ല കുമതേ.
അനുപല്ലവി:
ഖേദമതിനുടയ വിവരമിതറിക നീ
കേവലം പരനാരിയില്‍ മോഹം.
ചരണം1:
പണ്ടു ജനകജതന്നെ കണ്ടു കാമിച്ചൊരു ദശ-
കണ്ഠനവളെയും കൊണ്ടുഗമിച്ചു,
രാമന്‍ ചതികള്‍ ഗ്രഹിച്ചു,
ചാപം ധരിച്ചു, ജലധി തരിച്ചു,
ജവമൊടവനെ ഹനിച്ചു.
ചരണം2:
വഞ്ചനയല്ലിന്നു മമ പഞ്ചബാണ സമന്മാരാ-
യഞ്ചുഗന്ധര്‍വ്വന്മാരുണ്ടു പതികള്‍ ,
പാരം കുശലമതികള്‍ ,
ഗൂഢഗതികള്‍ , കളക കൊതികള്‍ ,
കരുതിടേണ്ട ചതികള്‍
ചരണം3:
ദുര്‍ന്നയനായീടുന്ന നീ എന്നോടിന്നു ചൊന്നതവര്‍ -

കേകയഭൂപതി

Malayalam

പല്ലവി:

കേകയഭൂപതി കന്യേ കേള്‍ക്ക മേ ഗിരം
അനുപല്ലവി:
നാകനിതംബിനീകുല നന്ദനീയതരരൂപേ
ചരണം1:
പ്രാജ്ഞമാര്‍മൌലിമാലികേ രാജ്ഞി ഞാനിന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തില്‍
 യാജ്ഞസേനിതന്നുടയ ആജ്ഞാകാരിണി സൈരന്ധ്രി
ചരണം2:
നീലവേണി എനിക്കിന്നു മാലിനിയെന്നല്ലോ നാമം
 കാലഭേദം കൊണ്ടിവിടെ ചാലവെ വന്നിതു ഞാനും
ചരണം3:
ചിത്രതരമായീടുന്ന പത്രലേഖാദികളില്‍ഞാ-
 നെത്രയും നിപുണ നിന്നോടത്രകൂടി വാണീടുവന്‍