സൂതകുലാധമ നിന്നൊടിദാനീം

താളം: 
ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
സൂതകുലാധമ നിന്നൊടിദാനീം
ചോദിക്കുന്നു സുദേഷ്ണാ ഭഗിനീ
കാദംബരി തരികെന്നു മുദാ നീ
കനിവിനൊടതു തന്നിടേണമധുനാ
അരുതരുതനുചിതവചനം കുമതേ
ഹന്ത ഹന്ത വെറുതേ കുമതേ