ദക്ഷയാഗം

Malayalam

കൃതാശീര്‍വാദേഥ ത്രിപുരഭിദി

Malayalam

കൃതാശീര്‍വാദേഥ ത്രിപുരഭിദി സാകം ദയിതയാ
ഗിരീശം കൈലാസം ഭഗവതി  ഗിരീശേ ഗതവതി
സുരേശൈസ്സാനന്ദൈര്‍മ്മുനിഭിരപി സ ശ്ലാഘിതയശാ:
പ്രജേശോ ദക്ഷോപി പ്രചുര സുഖമദ്ധ്യാസ്ത നഗരീം.

നീരജസംഭവനന്ദന

Malayalam

നീരജസംഭവനന്ദന സുമതേ
 നീരസഭാവമിതരുതരുതിനിമേല്‍
 പാരം നിന്നുടെ ദര്‍പ്പനിമിത്തം
 പരിഭവമിങ്ങിനെ വന്നുഭവിച്ചു
ചരണം2:
ആര്‍ത്തികളെല്ലാം തീര്‍ന്നു ഭവാനും
 ആനന്ദേന വസിക്ക നികാമം
 കീര്‍ത്തിയുമാചന്ദ്രാര്‍ക്കം വിലസതു
 കെല്പൊടു ശിവകൃപയാ ഭവതു ശുഭം

ചന്ദ്രചൂഡ നമോസ്തു തേ

Malayalam

ദക്ഷസ്തത്ക്ഷണമേവ മേഷശിരസാ സംയുക്തകണ്ഠസ്ഥല-
സ്ത്ര്യക്ഷാനുഗ്രഹജീവിതോഥ വിധിവല്‍ സമ്പൂര്യ യജ്ഞോത്സവം
ഖട്വാംഗാദിലസല്‍കരം ശശികലാ ഭാസ്വജ്ജടാമണ്ഡലം
സാഷ്ടാംഗം പ്രണതേഷ്ടമൂര്‍ത്തിമമനാക്ക് തുഷ്ടാവ ഹൃഷ്ടാശയ:

Pages