പഞ്ചാരി 24 മാത്ര

Malayalam

സജ്ജനങ്ങളോടതിക്രമം

Malayalam

സജ്ജനങ്ങളോടതിക്രമംനിരന്തരേണചെയ്ത
ദുർജ്ജനങ്ങളേഹനിക്കുമർജ്ജുനനഹം,

നിർജ്ജരാരിവരരെ,നിങ്ങൾനിശ്ചയംരണാങ്കണത്തിൽ
നിർജ്ജിതാഹിദീർഘനിദ്രയെലഭിച്ചിടും

പാകശാസനന്റെ

Malayalam

ചരണം4:
പാകശാസനന്റെ തനയനായിടുന്ന ഞാന്‍ രണത്തി-
ലാകവേ ഹനിച്ചിടുന്നതുണ്ടു നിര്‍ണ്ണയം

ചരണം5:
നാകലോകനാരിമാര്‍കളെ ഹരിപ്പതിനായിവിടെ
വേഗമോടു വന്ന നിങ്ങള്‍ വരിക പോരിനായ്