അടന്ത 56 മാത്ര

അടന്ത എന്ന കഥകളി താളം

Malayalam

കഷ്ടം ഞാൻ കപടം കൊണ്ടു

Malayalam
കഷ്ടം! ഞാൻ കപടം കൊണ്ടു യതിയായ് ചമഞ്ഞതും
ഒട്ടല്ല ഇതിൻ പാതകം പെട്ടെന്നു ഭവാനെന്റെ
 
അടിയിൽ വീണതുമോർത്താൽ ഞെട്ടുന്നു കളിയല്ല
ജളത മമ സകലമിതു മാധവ!
 
പങ്കജവിലോചന നിൻ കൃപയുളവായാൽ
സങ്കടലവമുണ്ടാമോ പങ്കനാശന ദേവ!
 
പങ്കജഭവവന്ദ്യ കിങ്കരനഹം നിന്റെ
അമരമുനികര പരിസേവിത!
കേട്ടാലും വചനം വിഭോ കേശവ ശൗരേ!

മാര സദൃശ മഞ്ജുളാകൃതേ

Malayalam

പല്ലവി:
മാരസദൃശ മഞ്ജുളാകൃതേ ഭവാന്‍
ആരെന്നും ചൊല്‍ക ഇവര്‍ ആരെന്നും

ചരണം 1
ഘോരകാനനം തന്നില്‍ വരുവാനുമെന്തു
കാരണം കമലായതേക്ഷണ

ചരണം 2
ക്രൂരനാം ഹിഡിംബനെന്നൊരു നിശാചാര-
വീരന്‍ വാണീടുന്നീ വനംതന്നില്‍

ചരണം 3
സാദരം കേട്ടുകൊള്‍ക ഞാനവന്‍ തന്റെ
സോദരി ഹിഡിംബിയാകുന്നല്ലോ

ചരണം 4
നിങ്ങളെക്കൊല്ലുവാന്‍ വന്നീടിനോരെന്നെ
മംഗലാകൃതേ മാരന്‍ കൊല്ലുന്നു

ജനക തവ ദർശനാലിന്നു

Malayalam

സഭാം പ്രവിശ്യാഥ സഭാജിതോമരൈ
സ്വനാമ സങ്കീര്‍ത്ത്യ നനാമ വജ്രിണം
മുദാ തദാശ്ലേഷ സുനിര്‍വൃതോര്‍ജ്ജുനോ
ജഗാദ വാചം ജഗതാമധീശ്വരം

പല്ലവി
ജനക തവ ദർശനാലിന്നു മമ
ജനനം സഫലമായ്‌ വന്നു

ചരണം 1:
കരുണാവാരിപൂരേണ ചെമ്മേ താത!
ഉരുതരമഭിഷേചനം മേ
ഗുരുജനകാരുണ്യം സകലസാധകമെന്നു
ഗുണമുള്ള മഹാജനം പറഞ്ഞുകേൾപ്പുണ്ടു ഞാനും
                          
ചരണം 2:
കുടിലതയകതാരിൽ തടവീടുമരി-
പടലങ്ങളൊക്കെവെയൊടുക്കുവാനാ-
യടിമലർ തൊഴുതീടുമടിയനെ വിരവോടെ
പടുതയുണ്ടാവാനായനുഗ്രഹിച്ചീടേണം       

സലജ്ജോഹം തവ

Malayalam

ചരണം 1:
സലജ്ജോഹം തവ ചാടുവചനത്താലതി-
നലംഭാവം മനസി നീ വഹിച്ചാലും ഹന്ത
ചിലരതു ശ്രവിക്കുമ്പോൾ ഞെളിഞ്ഞീടുന്നവർ ഭുവി
ജളന്മാരെന്നതു നൂനം ഛലമല്ല മഹാമതേ

പല്ലവി:
ചൊൽകെടോ നീയാരെന്നു ചൊൽകെടോ

ചരണം 2:
ചാരുശോഭ തേടീടുന്ന വരമാരുടെരഥമിതെന്നതും ഭവാ-
നരുണനോ കിമു വരുണനോ മനസി
കരുണയോടിവിടെ വന്ന കാരണവും നീ
ചൊല്‍കെടോ നീയാരെന്നു സത്യം

അർച്ചനം ചെയ്തുപരമേശ്വരൻ

Malayalam

ചരണം 1
അര്‍ച്ചനം ചെയ്തു പരമേശ്വരന്‍ തന്നോ-
ടസ്ത്രം ലഭിച്ചുടനെ വരും
അര്‍ജ്ജുനനപ്പോള്‍ സമയം കഴിഞ്ഞീടും
അത്രനാളും പാര്‍ക്കെടോ
          
ചരണം 2
മല്ലവിലോചനയാമിവള്‍ നിന്നുടെ
മാതാവെന്നറിഞ്ഞീടെടോ മുറ്റും
കല്ലില്‍ നടന്നുള്ളിലല്ലല്‍ പെരുകുന്നു
കല്യാണശീല കാണ്‍ക