പത്നി(മാർ)

Malayalam

പാര്‍വ്വണശശിവദനാ മാമകനാഥാ

Malayalam
പല്ലവി:
പാര്‍വ്വണശശിവദനാ! മാമകനാഥാ!
ഉര്‍വ്വീശാ! മേ ശൃണു വചനം
അനുപല്ലവി:
ദുര്‍വ്വാരവീര്യൻ ഭവാൻ ഗര്‍വ്വെന്നിയേ കര്‍മ്മം
സര്‍വ്വമംഗളപ്രദം ചെയ്യണേ..
ചരണം:
ഇന്നലെ രാവിൽ കനവിൽ കണ്ടേൻ
മന്നവാ! ചൊല്ലെഴും ദിവ്യപിതാവിനെ
"നിരപരാധിയാം അവൻ ദണ്ഡ്യനല്ലാ" എന്നൊരു
അരുളപ്പാടു കേട്ടേൻ ഞാൻ ജീമൂതഗഭീരസ്വരം
 
ത്വരിതമതിസംഭ്രമമതിയൊടേ
ചകിതയായ്‌ സ്വിന്നഗാത്രി ഞാൻ
പലതും ചോദിക്കാൻ ഇച്ഛിക്കേ

അമലഗുണവാരിരാശേ

Malayalam
അമലഗുണവാരിരാശേ, ഞങ്ങൾക്കിന്നു സുപ്രസാദം
നിൻഗതിയാരനുമുണ്ടോ  ചിന്മയ ഗ്രഹിച്ചീടുന്നു
 
ഉർവശീപ്രമുഖരാകും സ്വർവ്വനിതാജനങ്ങളെ
നിർവ്യാജം  കാണാമിദാനീം നിൻ കൃപയുണ്ടാകമൂലം
 
ഞങ്ങടെ ജനകനോടും മാതാവിനോടും കഥിക്ക
മാധവ, മറ്റാരുമിതു ബോധിക്കയില്ലെന്നറിക 

പങ്കജാക്ഷ ഞങ്ങളിന്നു ശങ്കിച്ചതെല്ലാമേ

Malayalam

പങ്കജാക്ഷ ഞങ്ങളിന്നു ശങ്കിച്ചതെല്ലാമേ
നിൻ കരുണയാ ക്ഷമിച്ചരുളുക നാഥാ
എങ്കിലിന്നു ഞങ്ങൾക്കലങ്കാരമിപ്പോൾ
ഭംഗിയോടെ ചേർത്തീടേണം മംഗലമൂർത്തേ.

 

കാന്താ കാർമുകിൽ വര്‍ണ്ണാ

Malayalam

കാന്താ കാർമുകിൽ വര്‍ണ്ണാ സന്തോഷമോടെ
കാന്തമാരാം ഞങ്ങളുടെ വാണികൾ കേട്ടാലും
പന്തണികുചങ്ങളെ പുണരുക തരസാ
ചെന്തൊണ്ടിയധരമതു നൽക നളിനാക്ഷ
പല നാളായ് ഭവാനിപ്പോളെങ്ങുപോയി വരുന്നു?
വലയുന്നു വിരഹാർത്ത്യാ ഞങ്ങളഖിലേശ
അലസലോചനമാരെ തിരഞ്ഞുപോകയോ?
അമൃതാംശുസുവദനാ സത്യമരുളേണം
പതിനാറായിരത്തെട്ടു തരുണിമാരാലും
രതിയിലൊരലംഭാവമില്ലയോ തേ.

കാന്താ കാരുണ്യമൂർത്തേ!

Malayalam

പദം
പത്നി 1
കാന്താ കാരുണ്യമൂർത്തേ! കമനീയഗാത്ര!
കാന്താ കാരുണ്യമൂർത്തേ!
പത്നി 2
കാന്തമാരാകും ഞങ്ങൾ കാന്താരെ ലീല ചെയ് വാൻ
ഹന്ത പലനാളുണ്ടിതാഗ്രഹിക്കുന്നു നാഥാ.

ഒന്നിച്ച്
നിന്തിരുമേനി ചേർത്തു സന്തതം പുണരുവാൻ
സംഗതി വരികയാൽ സഫലം ഞങ്ങടെ ജന്മം.

 

ദേവദേവൻ വാസുദേവൻ

Malayalam

പകുതിപ്പുറപ്പാട്

അക്കാലം ദ്വാരകായാം പുരിയിലഖിലലോകേശ്വരൻ വാസുദേവൻ
വിഖ്യാതൈർ മന്ത്രിമുഖ്യൈരഖിലഭുവനവും പാലനം ചെയ്തു മോദാൽ
ഭക്താനാമിഷ്ടദായീ നിജപിതൃജനനീ ഭ്രാതൃദാരാത്മജാദ്യൈ-
സൗഖ്യം വാഴുന്നു പാലാഴിയിൽ മലർമകളോടൊത്തുതാനെന്നപോലെ.

ദേവദേവൻ വാസുദേവൻ
ദേവകീനന്ദനൻ
രേവതീശനോടും നിജ സേവകന്മാരോടും
ഭക്തരായ് മേവീടും പാണ്ഡുപുത്രന്മാർക്കുളവാം
ആർത്തികളശേഷം തീർത്തു കീർത്തി വർദ്ധിപ്പിപ്പാൻ

വല്ലവിമാരേ ധരിച്ചീടുവിൻ

Malayalam
വല്ലവിമാരേ! ധരിച്ചീടുവിൻ മല്ലാരിതൻ തിരുമുമ്പിലിപ്പോൾ
കല്യാണി പാടി വരാടിയും ചൊല്ലുള്ള തോടി തുടങ്ങി നാം
മെല്ലവേമോടി കലർന്നുട-
നെല്ലാവരുമുല്ലാസമോടല്ലാതൊരു കില്ലെന്നിയെ
മല്ലാക്ഷിമാർകളേ! താളഭംഗം ചെറ്റും
ഇല്ലാതെ പാടിക്കളിച്ചീടേണം
 
മത്തേഭഗാമിനിമൗലിമാരേ, പതിക്കുത്തുംഗമോദമേറ്റം വളർത്താൻ
നൃത്തമിന്നൻപിൽ മുദാ പുരുഷോത്തമൻ മുൻപിൽ ത്രപകാണി-
മാത്രമുൾക്കാമ്പിൽ കരുതാതെ
പേർത്തും രസമോർത്തും പിഴതീർത്തും ധൃതിനേർത്തും പര-
മത്തൽ വരാതെ ഞാൻ ഗാനയുക്തം ചെയ്‌വനു-

പ്രാണനായക കേട്ടാലും

Malayalam
പ്രാണനായക, കേട്ടാലും ഭാഷിതമിദം പ്രാണനായക! കേട്ടാലും
ഏണാങ്കസമമുഖ, കാണിപഴുതാതലർ-
ബാണൻ ശരനിരകളാണിപോലെയ്തീടുന്നു
 
ലോകനായക, സാദരം കാർമുകിൽ‌വർണ്ണാ! നാകനായകസോദര!
വൈകാതെ ഞങ്ങളുടെ ശോകം കളവാൻ മുദാ
 
സാകം കടാക്ഷിച്ചാലും ലോകസഞ്ചയനുത!
പഞ്ചസായകകേളിയിൽ സംശയമന്യേ ചഞ്ചലലോചന! വേഗം
 
തേഞ്ചോർന്നഞ്ചുമധരം വഞ്ചിയാതിഹ തന്നു
കൊഞ്ചീട്ടും പരിരംഭം പഞ്ചേഷുസമ! ചെയ്ക.

നരവരശിഖാമണേ നിശമയ ഗിരം

Malayalam

പദം
നരവരശിഖാമണേ! നിശമയ ഗിരം മേ
വിരവിനൊടറികനീ വിപിനമതി വിജനം.

മല്ലികാക്ഷാവലിവല്ലഭകളോടുമിതാ
കൽഹാരകാനനേ കാൺക, വിലസുന്നൂ.

കമലാകരം ചാരു കാനനമഹി തന്റെ
വിമലമുകുരം പോലെ വിലസുന്നു പാരം.

ചൂതങ്ങളിൽ മധുപോതങ്ങൾ വാഴുന്നു
ചൂതശരനാമലിപിജാതമതുപോലെ

കളകണ്ഠഗീതമിതു കാമനുടെ ചാപഗുണ-
കളശിഞ്ജിതം പോലെ കാനനേ കേൾക്കുന്നു.

മഞ്ജുതരകുഞ്ജമിതു മദനകേളിചെയ്‌വതി-
ന്നഞ്ജസാപോക നാം അംബുജവിലോചന!

 

വദനസുധാകര

Malayalam

വദനസുധാകര ഗളിതാമൃതരസ-
സദൃശം തവ വചനം വല്ലഭ
മദനരസം വളരുന്നയി മമ
മദനസദൃശ പുണരുക സസുഖം.
(രാജേന്ദ്ര മഹാരഥമകുട രാജിതപദപങ്കജവീര)

Pages