സോദരാ ശൃണു

ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ചരണം1:

സോദര ശൃണു മമ വചനം
മേദുരഗുണനയവേദികളുടെ മൌലേ
ചരണം2:
നല്ലതിനല്ല നീ താന്‍ തുടങ്ങുന്നു ധരിച്ചാലും
നിര്‍ല്ലജ്ജനായിട്ടേവം ചൊല്ലായ്ക മഹാമതേ

ചരണം3:
ഗന്ധര്‍വ്വന്മാരഞ്ചുപേര്‍ അവളുടെ രമണന്മാര്‍
 അന്ധത്വംകൊണ്ടു നീയും അനര്‍ത്ഥങ്ങള്‍ വരുത്തൊല്ലാ
 

അർത്ഥം: 

അല്ലയോ അനുജാ, വിശിഷ്ടമായ ഗുണങ്ങളേയും നയങ്ങളേയും അറിയുന്നവരിൽ അഗ്രഗണ്യനായവനേ, എന്റെ വാക്ക് കേട്ടാലും. നീ ഇങ്ങിനെ തുടങ്ങുന്നത് നല്ലതിനല്ലെന്ന് അറിഞ്ഞാലും. നാണമില്ലാതെ ഇങ്ങിനെ ഓരോന്ന് പറയരുത്. അവൾക്ക് അഞ്ചു ഗന്ധർവ്വന്മാർ ഭർത്താക്കന്മാരായുണ്ട്. നീ വെറുതെ അനർത്ഥങ്ങൾ വരുത്തരുത്.