യാതുധാനകീടക

രാഗം: 
ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
യാതുധാനകീടക ഭയമെനി-
ക്കേതുമുള്ളിലില്ലെടാ
വീതശങ്കമിഹ പോരിലിന്നു നിന്നെ
പ്രേതനാഥനികേതനത്തിനു
ദൂതനാക്കുവാനില്ല സംശയം
 
പല്ലവി:
ഏഹി മൂഢമതേ വീരനെങ്കിലേഹി മൂഢമതേ
അർത്ഥം: 

നിസ്സാരനായ രക്ഷസാ, എനിക്ക് മനസ്സിൽ ഭയം ഒട്ടുമില്ല. ഒട്ടും സംശയം കൂടാതെ യുദ്ധത്തിൽ നിന്നെ കാലപുരിയിലേക്ക് ദൂതനായി അയക്കുന്നുണ്ട്. ധൈര്യമുള്ളവനെങ്കിൽ നീ വാ.