എന്നാൽ വിരാടന്റെ

രാഗം: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

എന്നാൽ വിരാടന്റെ ഗോധന-
മൊന്നൊഴിയാതെ ഹരിക്കണം ;
സന്നദ്ധരായവർ വന്നീടുന്നാകിലി-
ന്നിയുംകാട്ടിലയച്ചീടാം.

അർത്ഥം: 

എന്നാല്‍ വിരാടന്റെ ഗോധനം ഒന്നൊഴിയാതെതന്നെ ഇന്ന് അപഹരിക്കണം. യുദ്ധസന്നദ്ധരായി അവര്‍ വന്നീടുകയാണെങ്കില്‍ വീണ്ടും കാട്ടിലയച്ചിടാം.