നിന്നോടിളപ്പെട്ടതിനാലിന്നെനിയ്‌ക്കില്ല

താളം: 
ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

നിന്നോടിളപ്പെട്ടതിനാലിന്നെനിയ്‌ക്കില്ലവമാനം
മന്നവ തപസ്സു ചെയ്‌വാനിന്നി ഞാന്‍ പോകുന്നു രാമ

അർത്ഥം: 
ഇന്ന് നിന്നോട് പരാജയപ്പെട്ടതില്‍ എനിക്ക് അപമാനമില്ല. മന്നവാ, രാമാ, ഞാനിനി തപസ്സുചെയ്യുവാനായി പോകുന്നു.
 
അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 
പദശേഷം ആട്ടം:-
പരശുരാമന്‍:‘ഭൂമിയില്‍ വന്നവതരിച്ച അങ്ങയുടെ വൈഷ്ണവതേജസ്സ് കാണുവാന്‍ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടാണ് ഞാന്‍ അങ്ങയോടു കയര്‍ത്തത്. ഇനി ഞാന്‍ തപസ്സുചെയ്യുവാനായി പോകട്ടെ’
അന്യോന്യം വന്ദിച്ചശേഷം പരശുരാമന്‍ നിഷ്ക്രമിക്കുന്നു.
ദശരഥന്‍:(ശ്രീരാമനെ ആശ്ലേഷിച്ചിട്ട്) ‘ഇനി നമുക്ക് അയോദ്ധ്യയിലേക്ക് പോവുകതന്നെ’
ദശരഥനും രാമന്‍ലക്ഷ്മണന്‍മാരും സീതയും നിഷ്ക്രമിക്കുന്നു.
 
 
(ധനാശി)