രാജ്യമശേഷമെനിക്കായെന്നാല്‍

താളം: 
ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
രാജ്യമശേഷമെനിക്കായെന്നാല്‍
പ്രാജ്യത കിം പണയം
അർത്ഥം: 

രാജ്യമെല്ലാം എന്റേതായി. ഇനി എന്താണ് പണയം?