മൽപിതാമഹാവീര

താളം: 
ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
മല്പിതാമഹാവീര! തല്പദാബ്ജമാദരേണ
അല്പവീര്യനർജ്ജുനോഹമാശ്രയേ വിഭോ!
 
നിങ്കടാക്ഷമത്രസിദ്ധമെങ്കിലേന്തുവിഷമമുള്ളൂ
ശങ്കയില്ല കണ്ടുകൊൾക സംഗരാവനൗ
അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

പതിവില്ല.