ചക്രപാണിഞാനിരിക്കെ

താളം: 
ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
ചക്രപാണിഞാനിരിക്കെ ശക്രപുത്രനോടു നിന്റെ
വിക്രമം ഫലിക്കയില്ല വീര്യവാരിധേ!
അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

പതിവില്ല.