ആരെടാ ബലമെന്നു ചൊൽക ശഠാ

രാഗം: 
ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
ആരെടാ! ബലമെന്നു ചൊൽക ശഠാ!
ബാലകാ! നിനക്കു-
ആരെടാ! ബലമെന്നു ചൊൽക ശഠാ!
 
ആരെയും ബഹുമാനമില്ല 
വിചാരമില്ലിവനെന്നുവന്നിതു
 
കണ്ടുകൊൾക ദുരാശ! നിന്നുടെ 
കണ്ഠമിന്നസികൊണ്ടു സമ്പ്രതി 
രണ്ടത്താക്കി മുറിച്ചെടുത്തിടു-
മിണ്ടലില്ലതിനൊട്ടുമേ ദൃഡം.
 
എന്നിൽനിന്നധികം നിനക്കൊരു 
ധന്യനാരെട? ദുർമ്മതേ!
മന്നിലിന്നവനേവനെങ്ങിനെ 
എങ്ങിതെന്നു കഥിക്ക നീ പരം