വാണീടുന്നഖിലത്തിലെന്നൊരു

രാഗം: 
ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
വാണീടുന്നഖിലത്തിലെന്നൊരു 
വാണിനിന്നുടെ സത്യമോ ഇതു?
തൂണിതാശുപിളർന്നിടുന്നിഹ 
കാണണം തവ നാഥനെ ക്ഷണം