ആജ്ഞാമാലംബ്യ മാതുര്‍വനഭുവി ച

രാഗം: 
ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
ആജ്ഞാമാലംബ്യ മാതുര്‍വനഭുവി ച ജവാല്‍ സഞ്ചരന്തൌ കുമാരൌ 
സാകം സംപ്രേക്ഷണീയൌ സകലഗുണഗണൈ ശ്ചന്ദ്ര ബിംബോപമാസ്യൗ  
ഉല്‍പ്രേക്ഷ്യോപ്രേക്ഷ്യ വൃക്ഷാന്‍ ഫലഭരനമിതാ നത്ഭുതാന്‍ പക്ഷിസംഘാന്‍ 
ദൃഷ്ട്വാ തുംഗം തുരംഗം സകുതുക മനുജസ്തത്രപൂര്‍വ്വം ജഗാദ
അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

സീതയുടെ  കഴിഞ്ഞ പദം നടിച്ച്, കുശലവന്മാരെ അനുഗ്രഹിച്ച് യാത്രയാക്കി സീത തിരിഞ്ഞാല്‍ ശ്ലോകം. 
ശ്ലോകത്തോടൊപ്പം കുശലവന്മാര്‍ വനത്തിലെ കാഴ്ചകള്‍ കാണുന്നു . അത്ഭുതപ്പെടുന്നു . ദൃഷ്ട്വാ തുംഗം തുരംഗം - എന്നിടത്ത് കുതിരയെ കണ്ട് - അടുത്ത പദം.