കഷ്ടമാകിയ കര്‍മ്മം ചെയ്തതിനിഹതവ

താളം: 
ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
കഷ്ടമാകിയ കര്‍മ്മം ചെയ്തതിനിഹതവ
കിട്ടുമടുത്തുഫലവും
കേട്ടുപെട്ട വാജിയെ വിട്ടുകൊണ്ടുപോകുമോ ?
 
തിഷ്ഠതിഷ്ഠ രണനാടകമാടു-
വതിന്നു ധൃതികലര്‍ന്നു-സമയമിതു നന്നു