വാചാലവാനര വരിക

ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
വാചാലവാനര വരിക വരികാശു നീ 
ആചാമിതാശേഷ ധാര്‍ഷ്ട്യനികരം