ഉചിതമുചിതം കപേ

ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
ഉചിതമുചിതം കപേ ശ്രുതിപഥകുതൂഹലം
വചനമുരചെയ്യുമോ കപികളുമഹോ