ചെമ്പ 10 മാത്ര

Malayalam

കുത്രവദ കുത്രവദ വൃത്രാരിപുത്രനാം

Malayalam
ഇത്ഥം ബ്രാഹ്മണരും പറഞ്ഞു നടകൊള്ളുന്നോരവസ്ഥാന്തരേ
ശ്രുത്വാ പാർത്ഥവിചേഷ്ടിതാനി പരുഷാനുദ്യൽ ഗദാ ഭീഷണം
ദ്വീപാദാത്മപുരീം പ്രവിശ്യ വിഹസൻ കോപാദ്വിധക്ഷന്നിവ
ത്രൈലോക്യം മുസലീ ജഗാദ വചനം പാദാനതം സോദരം
 
കുത്രവദ കുത്രവദ വൃത്രാരിപുത്രനാം
ശത്രുവരനെ ക്ഷണം സംഹരിച്ചീടുവൻ
 
യാദവശിഖാമണേ! കഷ്ടമവനെ പുരാ
സൽക്കരിച്ചന്തഃപുരത്തിങ്കൽ വച്ചതും
 
ഒട്ടും നമുക്കൊരു വിചാരവുമില്ലെന്നു
മൂന്നുലോകത്തിലും പ്രസിദ്ധമല്ലോ

 

കഷ്ടമിതു ഭൂമിസുരരേ നിങ്ങളുടെ

Malayalam

കഷ്ടമിതു ഭൂമിസുരരേ നിങ്ങളുടെ
ധാർഷ്ട്യമതി വിസ്മയ- മഹോ!
പെട്ടെന്നു ചൊൽ വതഭി - വാഞ്ഛിതമതൊക്കെയും
തുഷ്ട്യാ ദദാമി ഖലു സത്യം വദാമ്യഹം.

എന്തു വാഞ്ഛിതം ഞങ്ങൾക്കെന്നു

Malayalam

എന്തു വാഞ്ഛിതം ഞങ്ങൾക്കെന്നുള്ളതും
ചൊല്ലുവാൻ കിഞ്ചന വൈഷമ്യം
എന്തെങ്കിലും തരാം എന്നു സത്യം ചെയ്കിൽ
ചൊല്ലാം പരമാർത്ഥം രാജേന്ദ്ര! വീര ഹേ

ഉത്തമപുമാനുടയ ഹസ്തതലമുക്തനായ്

Malayalam

പദം
ഉത്തമപുമാനുടയ ഹസ്തതലമുക്തനായ്
എത്രയും രണശിരസി വിലസുന്ന നീ

മത്തരിപു ഗളഗളിത രക്തരക്താകൃതേ
പ്രത്യുഷസി സമുദിതവികർത്തനൻ പോലെ

ജയ ജയ രഥാംഗവര! ദീനബന്ധോ!

ദുഗ്ദ്ധാബ്ധിമദ്ധ്യമതിൽ മുഗ്ദ്ധാഹിവരശയനം
അദ്ധ്യാസിതനായ പത്മനാഭൻ

ബദ്ധാദരമെന്നിൽ പ്രീതനെന്നാകിലിന്നു
അത്രിതനയൻ താപമുക്തനാകും

ജയ ജയ മഹാരാജ ദീനബന്ധോ

Malayalam

ശ്ലോകം
ലോകത്രയൈക ഗുരുണാ ഹരിണാ വിസൃഷ്ടഃ
ശോകത്രപാപരവശീകൃത ചിത്തവൃത്തിഃ
ചക്രാതുരോ മുനിവരശ്ശരണം പ്രപേദേ
ഭൂയോപി ഭൂരികരുണാംബുധിമംബരീഷം

പദം
ജയ ജയ മഹാരാജ ദീനബന്ധോ
മയി കുരു കൃപാം വീര മനുവംശരത്നമേ

ചാപലംകൊണ്ടു ഞാൻ ചെയ്തതു സഹിച്ചു നീ
താപം നിവാരയ കൃപാലയ വിഭോ

കോപശമനം മഹാപുരുഷന്മാർക്കു ഭുവി
കേവലമാശ്രയം കൊണ്ടു വരുമല്ലോ.

Pages