രംഗം 15 വനം ഹനൂമാനും ലവകുശന്മാരും

ആട്ടക്കഥ: 

ശ്രീരാമൻ പിൻവലിഞ്ഞ് ഹനൂമാനെ പറഞ്ഞയക്കുന്നു. ഹനൂമാന്റെ തിരനോക്കിനുശേഷം ഹനൂമാൻ ബാലകർ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. ബാലകന്മാരോടു കൂടെ ഹനൂമാൻ യുദ്ധമെന്ന പേരിൽ അൽപ്പം കളിക്കുകയും ബന്ധനസ്ഥനാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ബന്ധിക്കപ്പെട്ട ഹനൂമാനെ കൗതുകം കൊണ്ട് ബാലന്മാർ അമ്മയുടെ സമീപം കൊണ്ട് ചെല്ലുന്നു. ഇത്രയുമാണ് ഈ രംഗത്തിൽ ഉള്ളത്.

ഈ രംഗത്തിൽ കീഴ്പ്പടം കുമാരൻ നായർ, ഹനൂമാൻ വേഷത്തിൽ, ബാലന്മാരുമായി അഷ്ടകലാശം എടുത്തായിരുന്നു യുദ്ധം നടത്തിയിരുന്നത്.