ചൊല്‍ക്കൊണ്ടവിക്രമ

ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
ചൊല്‍ക്കൊണ്ടവിക്രമ- മിതോക്കയുമഹോ തവ
പോക്കുന്നതുണ്ടിവിടെ കണ്ടുകൊള്‍ക