മര്‍ക്കട മഹാചപല നിൽക്ക

ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
മര്‍ക്കട മഹാചപല നിൽക്ക രണഭൂമിയില്‍ 
ധിക്കാരമെന്നൊടു ചൊല്ലീടാതെ
അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

ഹനുമാനും കുശലവന്മാരും തമ്മില്‍ ചമ്പ -10 താളത്തിലുള്ള ബലപരീക്ഷണങ്ങള്‍, ഗര്‍ത്തം നിര്‍മ്മിക്കല്‍ എന്നിവയ്ക്ക് ശേഷം കുട്ടികളുടെ ശരവര്‍ഷത്തിന് ഹനുമാന്‍ കീഴടങ്ങുന്നു. ബാലന്മാര്‍ ഹനുമാനെ ബന്ധിച്ച് അമ്മയുടെ അടുക്കലേക്ക്  കൊണ്ട് പോകുന്നു.

തിരശ്ശീല