വീരവരനെങ്കിലിഹ

ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
വീരവരനെങ്കിലിഹ ഘോരസമരാങ്കണേ
ധീരത കലര്‍ന്നിവിടെ നിന്നീടുക
ചേരുമിതു ചേരുമിതു ചാരുതവസാഹസം
നേരിടുവതിനു മമ പോരുമോ പോരുമോ നിങ്ങള്‍?