രംഗം 7 ശാർദ്ദൂലൻ

ആട്ടക്കഥ: 
കാട്ടില്‍ വച്ച് ശാര്‍ദ്ദൂലന്‍ എന്ന രാക്ഷസന്‍ അര്‍ജ്ജുനനുമായി ഏറ്റുമുട്ടുന്നതും, അര്‍ജ്ജുനന്‍ ശാര്‍ദ്ദൂലനെ വധിക്കുന്നതും ആയ ഭാഗങ്ങളാണ് ഈ രംഗത്തില്‍ ഉള്ളത്.